Privacy verklaring

Privacyverklaring
Inn-Zicht hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Hier lees je hoe Inn-Zicht met je persoonsgegevens omgaat.

Wie is Inn-Zicht?
Inn-Zicht is een eenmanszaak, gevestigd in Zoetermeer, Obrechtrode 36. Katja van Berkel is eigenaar van Inn-Zicht, zij coacht, geeft advies en training. Inn-Zicht is bereikbaar via email: info@inn-zicht.nl en via de website www.inn-zicht.nl.

Hoe verkrijg Inn-Zicht persoonsgegevens?
Inn-Zicht verkrijgt persoonsgegevens van jou of van het bedrijf waarvoor de opdracht plaatsvind persoonsgegevens. Indien je uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Inn-Zicht persoonsgegevens worden verstrekt wordt hiermee toestemming gegeven dat deze gegevens worden verwerkt.

Wat wordt geregistreerd en waarvoor?
Persoonsgegevens worden verwerkt om mijn diensten zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. De gegevens worden gebruikt voor zaken zoals het onderhouden van contact, een goede en efficiënte dienstverlening, het verrichten van administratieve handelingen, het verbetering van de dienstverlening, de facturering, nakoming van wettelijke verplichtingen, professionele en persoonlijke groei.
Hiervoor verwerkt Inn-Zicht naam, adresgegevens, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers, werkgever-gegevens indien relevant, bankgegevens, de overeenkomst en/of de doelstelling van de overeenkomst en overige gegevens die je actief verstrekt (reacties op de website, online correspondentie).

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij persoonlijke coaching zijn gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Inn-Zicht en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Inn-Zicht zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Voorafgaand aan de coaching en tijdens de coaching legt Inn-Zicht een dossier aan waarin wordt vastgelegd wat de vraag/ opdracht is, inclusief de omstandigheden en doelstelling. Voor een goede voorbereiding en van een eventuele vervolgsessie of voor een korte terugkoppeling worden korte aantekeningen gemaakt.
Door verstrekking van een opdracht ga je akkoord bent met de vorming van je dossier, ben je dat niet dan is het van belang om Inn-Zicht daarvan op de hoogte te stellen voorafgaand aan je coaching. Uiteraard kan dit ook tijdens je coachtraject.
 
Wettelijke grondslagen:
Persoonsgegevens worden verwerkt om:

  • Uitvoering te geven aan de overeenkomst;
  • Voldoen aan een wettelijke verplichtingen;
  • Voor gerechtvaardigde belangen zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van mijn diensten.

Bijzondere of gevoelige informatie/ personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inn-zicht.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.


Verstrekking aan derden:

  • In principe vind verstrekking aan derden, uitsluitend plaats na toestemming.
  • Daar waar Inn-Zicht gebruik maakt van ander dienstverleners, worden alleen die persoonsgegevens gedeeld die noodzakelijk zijn voor de overeengekomen diensten. Zij mogen je persoonsgegevens alleen gebruiken voor die diensten die zij met Inn-Zicht zijn overeengekomen.
  • Indien noodzakelijk om aan wettelijke verplichting te voldoend worden je persoonsgegevens verstrekt.
  • Daar waar de gegevens voor professionele en persoonlijke groei aan derden worden verstrekt gebeurd dit anoniem, tenzij anders is overeengekomen.

Bewaar termijn
Inn-zicht bewaard gegevens niet langer dan noodzakelijk. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

  • Offertes en overeenkomsten worden in principe maximaal 7 jaar bewaard, na einde overeenkomst. Naast deze fiscale bewaarplicht gebruikt Inn-Zicht deze gegevens om te gaan of je al eerder een offerte of contract hebt ontvangen en wat de inhoud daarvan was.
  • Dossiers worden maximaal 2 jaar bewaard na einde overeenkomst.
  • Reacties op sociaal media blijven bewaard zo lang als het betreffende items er zijn, of totdat je een verwijderingsverzoek hebt ingediend. Na een verwijderingsverzoek zal je reactie binnen een maand worden verwijderd.

Cookies
Om de website zo goed mogelijk te laten werken, worden er cookies gebruikt. Echter, worden er alleen technische en functionele cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Inn-Zicht hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
Inn-Zicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Inn-Zicht.

Slot bepaling
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd, daarom adviseert Inn-Zicht om de verklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Opgemaakt: 22 10 2021