Algemene voorwaarden Inn-Zicht

Verlenen van diensten aan klanten door Inn-Zicht heeft tot doel om klanten te ondersteunen, begeleiden en te adviseren bij coachings-, advies en trainingsvraagstukken en hierbij blijvende resultatenverbeteringen neer te zetten.

Artikel 1: Algemene voorwaarden
Voor zover tussen Inn-Zicht en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Inn-Zicht. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijke gedragsregels en reglementen
Inn-Zicht is gecertificeerd Effortless coach en voert uit dien hoofde de diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels. Inn-Zicht heeft zich verbonden aan het Klachtenreglement van de Effortless.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
Alle door Inn-Zicht gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Inn-Zicht is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Inn-Zicht is bevestigd. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever. Opdrachtgever en Inn-Zicht hebben ook een overeenkomst gesloten indien Inn-Zicht een tussen opdrachtgever en Inn-Zicht gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
Iedere overeenkomst leidt voor Inn-Zicht tot een inspanningsverplichting waarbij Inn-Zicht gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Inn-Zicht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Inn-Zicht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Inn-Zicht zijn verstrekt, heeft Inn-Zicht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Inn-Zicht een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Inn-Zicht op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Inn-Zicht de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
Wanneer Inn-Zicht de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Inn-Zicht aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5 Overmacht
Inn-Zicht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever/coachee indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Inn-Zicht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Inn-Zicht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Inn-Zicht kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6: Geheimhouding
Inn-Zicht is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Inn-Zicht draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
Bij persoonlijke coaching zijn gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Inn-Zicht en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Inn-Zicht zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
Inn-Zicht is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inn-Zicht geen gebruik maken van deze producten, waarop Inn-Zicht rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
Inn-Zicht is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. coachees.

Artikel 8: Honorarium en kosten
Het honorarium van Inn-Zicht bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Inn-Zicht gewerkte tijdseenheid.
Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
Inn-Zicht kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Inn-Zicht heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Inn-Zicht heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
Inn-Zicht behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Inn-Zicht aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Inn-Zicht over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Inn-Zicht hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Incassokosten
Indien Inn-Zicht invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Inn-Zicht is tegenover opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Inn-Zicht niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst. Inn-Zicht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Inn-Zicht is uitgegaan van door of namens opdrachtgever en/of coachee verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Inn-Zicht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Inn-Zicht beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Inn-Zicht is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Inn-Zicht is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
Bij de uitvoering van de dienstverlening van Inn-Zicht is sprake van een inspanningsverplichting.
Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens Inn-Zicht niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden
Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Inn-Zicht.

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst
Inn-Zicht is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Inn-Zicht verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
Inn-Zicht is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
Zowel opdrachtgever als Inn-Zicht kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14: Geschillenbeslechting
Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en Inn-Zicht is Nederlands recht van toepassing.
Indien Inn-Zicht en opdrachtgever c.q. coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Inn-Zicht gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.